Statut udruge

KUU KRISTAL-SLADORANA

UVODNE ODREDBE

Članak 1.
Kulturno umjetnička udruga „ Kristal – Sladorana „ Županja je udruga u području kulture ( u daljnjem tekstu : Udruga ), čiji je osnivač „ Sladorana „ d.d. Županja .
Udruga je počela s radom 12. siječnja 1950. godine

Članak 2.
Ovim se statutom uređuje naziv i sjedište Udruge, područje njezinog djelovanja, zastupanje, ciljevi, djelatnost, javnost rada, članstvo i članarina, prava i obveze članova, stega, unutarnje ustrojstvo, rad tijela Udruge, imovina Udruge, prestanak rada Udruge, kao i druga pitanja važna za obavljanje djelatnosti.

Članak 3.
Udruga je samostalna u ostvarivanju ciljeva i zadataka utvrđenih ovim Statutom, a u skladu sa Zakonom.

Članak 4.
Rad Udruge je javan.
Javnost rada se ostvaruje izvješćivanjem članstva Udruge i javnosti :

 • na izvještajnim skupštinama
 • javnim priopćavanjem putem sredstava informiranja

Članak 5.
Udrugom upravljaju članovi neposredno i preko zastupnika u organima upravljanja utvrđenim ovim Statuom.

NAZIV I SJEDIŠTE

Članak 6.
Naziv Udruge je : KULTURNO UMJETNIČKA UDRUGA „ KRISTAL -SLADORANA “ ŽUPANJA
Skraćeni naziv Udruge je: KUU „ KRISTAL-SLADORANA“ ŽUPANJA.

Članak 7.
Sjedište Udruge je u Županji, Naselje Šećerane broj 61.

Članak 8.
Udruga ima pečat koji je pravokutnog oblika i sadrži puni naziv Udruge.

ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE

Članak 9.
Udrugu Zastupa i predstavlja predsjednik, a u njegovoj odsutnosti dopredsjednik Udruge. U slučaju odsutnosti i dopredsjednika, Udrugu zastupa i predstavlja tajnik Udruge. U slučaju duže odsutnosti predsjednika ( 3 mjeseca i više ), Upravni odbor će odrediti osobu koja će zastupati  i predstavljati Udrugu.

SVRHA I CILJEVI OSNIVANJA

Članak 10.
Udruga se osniva s ciljem okupljanja i djelovanja u različitim sekcijama Udruge
Svrha i ciljevi rada svake sekcije su:

 • razvijanje i njegovanje kulturne tradicije
 • okupljanje građana, mladeži i djece radi organiziranja amaterske djelatnosti u području  kulture i obogaćivanja sadržaja kulturnog življenja u slobodno vrijeme
 • sudjelovanje na manifestacijama i kulturnim priredbama na općinskim, županijskim, državnim i inozemnim nastupima
 • razvijanje i promicanje kulturno umjetničkih aktivnosti kroz odgojno – obrazovni rad.

DJELATNOSTI I POSLOVI UDRUGE

Članak 11.
Djelatnost Udruge odvija se po slijedećim sekcijama:

 • Dramskoj sekciji
 • Tamburaškoj sekciji
 • Folklornoj sekciji
 • Pjevačkoj sekciji

Prema potrebi mogu se  osnivati i druge sekcije temeljem odluke Upravnog odbora.  Svaka sekcija ima jednog ili više voditelja imenovanih na tu funkciju odlukom Upravnog odbora. Svi voditelji čine umjetničko vijeće Udruge. Rad sekcija odvija se po programima koji se donose za svaku tekuću godinu. Programe predlažu voditelji svaki za svoju sekciju, usuglašavaju ih na koordinaciji umjetničkog vijeća, a usvaja ih Upravni odbor donošenjem odluke.

Članak 12.
Dramska sekcija djeluje na predstavljanju kazališnih djela domaćih i stranih pisaca i vrijedne kulturne baštine Slavonije. Sudjeluje na kulturnim manifestacijama općinskog, županijskog i državnog značaja kao i na ostalim kulturno – zabavnim priredbama.

Članak 13.
Tamburaška sekcija djeluje na predstavljanju izvornog i  narodnog glazbenog stvaralaštva, uvježbava programe za koncertne nastupe za solo i grupno pjevanje, sudjeluje u nastupima sa folklornom i pjevačkom sekcijom, a prema potrebama uključuje se i u program dramske sekcije. Sudjeluje na kulturnim manifestacijama i drugim kulturno zabavnim programima.

Članak 14.
Folklorna sekcija djeluje na predstavljanju izvornog narodnog folklora, te narodnog stvaralaštva. Sudjeluje na smotrama, festivalima, kulturnim manifestacijama i drugim kulturno zabavnim programima u zemlji i inozemstvu.

Članak 15.
Pjevačka sekcija djeluje na predstavljanju glazbenog stvaralaštva domaćih i stranih glazbenika. Sudjeluje na kulturnim manifestacijama i kulturno zabavnim programima u zemlji i inozemstvu.

ČLANSTVO U UDRUZI

Članak 16.
Članstvo u Udruzi je slobodno, dobrovoljno i zasnovano na principima amaterizma

Članak 17.
Članom Udruge može postati svaka poslovno sposobna fizička osoba, kao i pravna osoba, pod jednakim uvjetima. Osobe bez poslovne sposobnosti, ili sa ograničenom poslovnom sposobnošću, mogu biti članovi Udruge, ali bez prava odlučivanja. U ovom slučaju pristupnicu supotpisuje roditelj ili staratelj. Fizičke i pravne osobe postaju članom  Udruge upisom u Udrugu. Upisom u Udrugu smatra se upis u Registar članstva Udruge, potpisom pristupnice i uz uplatu godišnje članarine. Upisom u Udrugu upisana fizička ili pravna osoba prihvaća Statut Udruge.

Članak 18.
Svi članovi udruge plaćaju članarinu čiji iznos i dinamiku godišnje uplate utvrđuje  Skupština Udruge na prijedlog Upravnog odbora.

TIJELA UDRUGE

Članak 19.
Tijela  Udruge su:

 • Skupština
 • Upravni odbor
 • Nadzorni odbor
 • Predsjednik i dopredsjednik Udruge
 • Tajnik /ca

SKUPŠTINA

Članak 20.
Skupština Udruge je najviši organ upravljanja u Udruzi.
Skupštinu čine svi poslovno sposobni članovi Udruge.

Članak 21.
Skupština se sastaje prema potrebi a najmanje jednom godišnje na izvještajnoj sjednici. Rad Skupštine je javan. Odluke Skupštine su pravovaljane ako je na Skupštini prisutna natpolovična većina svih poslovno sposobnih članova Skupštine. Skupština odluke donosi običnom natpolovičnom većinom glasova prisutnih poslovno sposobnih članova Skupštine, osim kada se odlučuje o donošenju ili izmjenama Statuta i prestanku rada Udruge. U navedenim slučajevima Skupština odluke donosi dvotrećinskom većinom prisutnih poslovno sposobnih članova.

Članak 22.
Sjednicom Skupštine predsjedava predsjednik Skupštine koji se bira iz redova članova Skupštine na mandat od 4 godine. Predsjednik Skupštine može biti ponovno izabran.

Članak 23.
Skupština Udruge:

 • donosi i mijenja Statut
 • bira i razrješuje dužnosti predsjednika, dopredsjednika i tajnika Udruge, te članove Upravnog i Nadzornog odbora
 • donosi financijski plan i usvaja završni račun Udruge
 • donosi odluku o visini godišnje članarine
 • donosi druge akte i odluke vezane za rad Udruge
 • razmatra i usvaja izvješća o radu Udruge
 • daje smjernice za rad Udruge
 • odlučuje o molbama i žalbama članova Udruge
 • odlučuje o prestanku rada Udruge

Članak 24.
Sjednice Skupštine saziva predsjednik Skupštine  prema potrebi, ako to zatraži najmanje 1 ( jedna ) četvrtina poslovno sposobnih članova Skupštine ili po zahtjevu Upravnog odbora.

UPRAVNI ODBOR UDRUGE

Članak 25.
Upravni odbor je izvršno kolegijalno tijelo.  Skupština bira  9 ( devet ) članova Upravnog odbora na mandat od četiri godine.  Svi članovi  Upravnog odbora moraju biti članovi Udruge. Predsjednik, dopredsjednik i tajnik Udruge su po funkciji članovi Upravnog odbora. Po jedan član Upravnog odbora bira se iz postojećih sekcija. Po jednog člana u Upravni odbor delegiraju osnivač, grad, te jednog zajednica sponzora, donatora i simpatizera Udruge.  Sjednice Upravnog odbora održavaju se prema potrebi, a saziva ih predsjednik Upravnog odbora. Upravni odbor pravovaljano odlučuje  natpolovičnom većinom od ukupnog broja svojih članova.

Članak 26.
Upravni odbor :

 • utvrđuje prijedlog Statuta Udruge i njegovih izmjena i dopuna
 • utvrđuje prijedlog financijskog plana i usvaja završni račun Udruge
 • vodi ekonomske i financijske poslove Udruge
 • predlaže visinu i dinamiku uplata godišnje članarine u Udruzi
 • odlučuje o nabavci osnovnih sredstava te rashodovanju istih
 • odlučuje o nagradama i zahvalnicama u Udruzi, disciplinskoj odgovornosti članova i tijela Udruge
 • prati rad sekcija Udruge
 • obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim općim aktima Udruge

Članak 27.
Sjednicom Upravnog odbora predsjedava predsjednik Udruge.

Članak 28.
U slučaju spriječenosti predsjednika Udruge, sjednicama Upravnog odbora predsjedava dopredsjednik Udruge.

Članak 29.
Ako je neki član Upravnog odbora spriječen da obavlja dužnost, ako istupi ili bude isključen prije isteka roka na koji je biran, Upravni odbor popunjava upražnjeno mjesto do naredne Skupštine kooptiranjem novog člana u Upravni odbor. Upravni odbor može kooptirati najviše 3 člana ( do jedne trećine).

NADZORNI ODBOR UDRUGE

Članak 30.
Nadzorni odbor čine predsjednik i dva člana koje bira Skupština udruge. Mandat nadzornog odbora traje četiri godine. Nadzorni odbor prati, nadzire i ocjenjuje djelatnost Udruge i Upravnog odbora, kako bi rad Udruge i financijsko poslovanje bili u skladu s odlukama Skupštine, te djeluje na otklanjanju uočenih nepravilnosti.

Članak 31.
Nadzorni odbor je samostalan u obavljanju svoje zadaće i može u svako doba zatražiti od Upravnog odbora obavijest o radu i uvid u financijsko poslovanje. Svaki član udruge može nadzornom odboru davati primjedbe u svezi s radom Upravnog odbora. Nadzorni odbor je dužan razmotriti svaku primjedbu ili prijedlog. Članovi nadzornog odbora imaju pravo sudjelovati na sjednicama upravnog odbora Udruge ali bez prava odlučivanja.

Članak 32.
Nadzorni odbor podnosi Skupštini udruge izvješće o svojem radu, financijsko poslovanje, iznosi svoje nalaze o utvrđenim činjenicama, te prema potrebi predlažu poduzimanje odgovarajućih mjera.

PREDSJEDNIK I DOPREDSJEDNIK UDRUGE

Članak 33.
Udruga ima predsjednika i dopredsjednika Udruge. Predsjednik i dopredsjednik Udruge moraju biti članovi Udruge. Predsjednika i dopredsjednika Udruge bira Skupština Udruge na mandat od 4 ( četiri ) godine, s tim da mogu biti birani više puta za redom. Predsjednik Udruge istodobno je i predsjednik Upravnog odbora.

Članak 34.
Predsjednik Udruge:

 • zastupa Udrugu
 • rukovodi radom Upravnog odbora
 • Skupštini podnosi izvješće o radu Udruge
 • Osigurava pravilan i zakonit rad Udruge
 • Obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom

Članak 35.
U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, predsjednika Udruge u svim poslovima mijenja dopredsjednik Udruge, a u slučaju njegove spriječenosti,  tajnik Udruge.

TAJNIK UDRUGE

Članak 36.
Tajnika Udruge bira i imenuje Skupština na mandat od četiri godine za obavljanje stručno-administrativnih i blagajničkih poslova Udruge, te poslove vođenja Registra članova Udruge. Tajnik Udruge mora biti član Udruge.

IMOVINA UDRUGE I ODGOVORNOST

Članak 37.
Imovinu Udruge čine:

 • novčana sredstva koja je Udruga stekla uplatom članarine
 • novčana sredstva ostvarena obavljanjem njenih djelatnosti
 • sredstva stečena dotacijama grada Županje, osnivača „ Sladorane „ d.d. Županja, sponzora, donatora i drugih organizacija, ustanova i građana.
 • pokretne stvari Udruge

Članak 38.
Za svoje obveze Udruga odgovara cijelom svojom imovinom u skladu sa Zakonom.

FINANCIJSKO POSLOVANJE UDRUGE

Članak 39.
Udruga vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način vođenja računovodstva neprofitnih organizacija. Udruga vodi Knjigu blagajne.

Članak 40.
Za sva osnovna sredstva, pokretne stvari i sve ostalo što čini imovinu Udruge, vodi se evidencija kroz Knjigu inventure. Svake se godine vrši popis imovine Udruge.

DUŽNOST I ODGOVORNOST ČLANOVA UDRUGE

Članak 41.
Članovi Udruge dužni su svoje obveze u Udruzi obavljati savjesno.
Obveze članova Udruge su:

 • aktivno i predano bavljenje aktivnostima Udruge
 • sudjelovanje u upravljanju Udrugom
 • odazivanje na poziv tijela Udruge, ili na organizirane akcije
 • plaćanje propisane godišnje članarine
 • čuvanje i skrb za imovinu Udruge
 • čuvanje poslovnih tajni Udruge

Članak 42.
U slučaju da član Udruge ne izvršava dužnosti utvrđene ovim Statutom može biti opomenut, a u težem slučaju i isključen iz Udruge. Odluku o opomeni ili isključenju nekog člana Udruge donosi Upravni odbor samostalno, ili na prijedlog tročlane disciplinske komisije koju će po potrebi imenovati, a radi utvrđivanja točnosti povrede u izvršavanju obveza člana.

Članak 43.
Prijavu za pokretanje disciplinskog postupka protiv člana Udruge može podnijeti svaki član Udruge pismeno ili usmeno na zapisnik kod tajnika. Odluku o pokretanju disciplinskog postupka donosi Upravni odbor

NAGRADE, DIPLOME I ZAHVALNICE

Članak 44.
Udruga dodjeljuje svojim članovima nagrade, diplome i zahvalnice za rad u Udruzi svake pete godine. Odluku o dodjeli donosi Skupština na prijedlog Upravnog odbora.

OPĆI AKTI

Članak 45.
Opće akte donosi Skupština na prijedlog Upravnog odbora. Izmjene i dopune općih akata vrše se na način kako su akti doneseni, a u skladu sa Zakonom o udrugama i drugim važećim propisima.

IZBOR I OPOZIV LIKVIDATORA UDRUGE

Članak 46.
Likvidator je fizička ili pravna osoba koju je imenovao Upravni odbor Udruge i koja je kao likvidator upisana u Registar udruga. Likvidator ne mora biti član Udruge. Likvidator zastupa Udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja Udruge iz registra udruga. Upravni odbor ovlašten je iz opravdanih razloga opozvati imenovanog likvidatora i umjesto njega imenovati drugu osobu.

Članak 47.
Likvidator  likvidaciju Udruge provodi u skladu s odredbama Zakona o udrugama

PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

Članak 48.
Udruga može prestati postojati u slučajevima i na način određen Zakonom i ovim Statutom. Odluku o prestanku donosi Skupština na prijedlog Upravnog odbora ili najmanje polovine članova Udruge.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 49.
Ovaj Statut stupa na snagu i primjenjuje se danom kada je ova promjena od strane nadležnog ureda upisana u Registru udruga. Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje vrijediti Statut Udruge od 21.listopada 2010. godine

Članak 50.
U roku od tri (3) mjeseca od donošenja ovog Statuta potrebno je uskladiti opće akte Udruge sa Zakonom i ovim Statutom